I.

Proč se stát členem

Institut digitálního vzdělávání a transformace je nezisková organizace, která se věnuje rozvíjení a propagaci digitálních schopností, znalostí, materiálů a nástrojů. Současně združuje profesionály a organizace, které chtějí přispívat k všeobecnému rozvoji digitální gramotnosti ve společnosti a tím současně podporují a pomáhají jednotlivcům uspět na trhu práce. Tyto aktivity jsou zaměřeny na přípravu jedinců i celé společnosti na výzvy a možnosti, které přináší digitální doba. Vaše členství přímo podpoří naše poslání a strategii spolku a současně získáte výhodnější ceny za vzdělávací programy a ostatní akce, které organizujeme. Vaše členské příspěvky nám umožňují pokračovat v naší činnosti, a zyvšovat digitální gramotnost, překonávát technologické generační propasti, podporovat diverzitu v IT sektoru a podporovat projekty a programy řešící sociální, ekonomické a společenské problémy.

Vytváříme otevřené a podpůrné prostředí určené pro vzdělávání a spolupráci. Naše kreativní a inovativní prostředí vám poskytne přístup, zdroje a nové kontakty, které napomáhájí k dosažení uplatnění a úspěchu digitálním věku. Staňte se součástí pomáhající technologické a IT komunity a využijte možnost podpořit ty, pro které by IT vzdělání bylo jinak nedostupné.

II.

Vznik členství a doba členství

Smlouva mezi členem a Institut digitálního vzdělávání a transformace, z.s.., IČ: 19933673, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 78301. Dále jen („Spolek“) vzniká vyplněním přihlášky a potvrzením těchto podmínek spolkem. Členem je organizace uvedená v přihlášce. Spolek na tomto základě vydá zálohovou fakturu na úhradu členského poplatku. Po jeho úhradě vám zašleme fakturu – daňový doklad.

Vaše členství v Institutu digitálního vzdělávání a transformace vzniká úhradou členského poplatku nebo datem uvedeným v přihlášce, podle toho, co nastane později. Doba členství je vždy 1 rok. Na obnovu členství na další roky není právní nárok.

Členství je určeno pouze pro právnické či fyzické osoby.

III.

Typy členství a výše příspěvků 2024

  1. Individuální členství fyzické osoby – 3 990 CZK/ rok

  2. Členství právnické osoby – 38 990 CZK/rok

  3. Individuální studentské studentů vysokých škol 990 CZK/rok, po celou dobu denního studia

  4. Individuální členství rodičů na rodičovské 1995 Kč (50% plného členství)

  5. Individuální členství pro znevýhodněné osoby 990 CZK/rok

IV.

Práva a povinnosti členů spolku

  • Dodržovat stanovy Spolku a podílet se na činnosti Spolku.

  • V případě řádného člena platí členské příspěvky ve stanovené výši.

  • Podporovat a šířit dobré jméno spolku

V.

Osobní údaje

Informace o tom, jak Spolek zpracovává vaše osobní údaje, najdete na tomto odkazu

https://idvt.cz/local/staticpage/view.php?page=gdpr

Členové nesou plnou odpovědnost za nakládání s osobními údaji ostatních členů a třetích osob získanými v souvislosti s aktivitami v síti Institut digitálního vzdělávání a trasnformace pro své vlastní účely. Členové vystupují jako samostatní správci osobních údajů a jsou povinni s osobními údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

Společnost upozorňuje, že členství v Institut digitálního vzdělávání a trasnformace neopravňuje členy k tomu, aby ostatním členům nebo třetím osobám, od kterých získali kontakt v rámci aktivit v síti Institut digitálního vzdělávání a trasnformace, zasílali elektronická obchodní sdělení (např. emailem nebo SMS).

Členové Institut digitálního vzdělávání a trasnformace mohou na akci pořádanou Spolkem pozvat podnikatele ze své kontaktní sféry, pokud je akce otevřená nečlenům a pozvání takové osoby není v rozporu s pravidly Spolku. Člen může předat kontakt Spolku za účelem zaslání pozvánky na akci konanou Spolkem, jen pokud účastník o akci projevil zájem.

VI.

Propagace členů v rámci Institutu digitálního vzdělávání a trasnformace platí pouze pro právnické osoby

Člen bere na vědomí, že smyslem členství Institutu digitálního vzdělávání a transformace je také příležitost jeho propagace, networking, případně předávání kontaktních údajů a podnikatelských informací dalším členům Spolku, případně prostřednictvím těchto členů třetím osobám.

Součástí služeb v rámci členství je i propagace vašeho podnikání Spolkem. Spolek může zveřejnit, že jste členem Institutu digitálního vzdělávání a transformace, propojovat vás s dalšími členy Spolku i mimo něj, oslovovat vás s nabídkami spolupráce, popřípadě volit jiné formy propagace nebo společné propagace s Institutem digitálního vzdělávání a transfoemace.

Spolek vám může poskytnout prostor na svých webových stránkách k prezentaci vaší organizace. Za obsah prezentace umístěné na webových stránkách Spolku odpovídá člen. Člen je v takovém případě odpovědný zejména za to, že mu svědčí práva k duševnímu vlastnictví obsaženému v prezentaci a že je oprávněn takový obsah zveřejnit na internetu a sociálních sítích a používat ho k propagaci vlastního podnikání. Spolek může propagaci členů dále sdílet na sociálních sítích k propagaci člena i Institutu digitálního vzdělávání a transformace. Spolek si vyhrazuje právo zablokovat prezentaci člena na svých webových stránkách a takovou prezentaci nešířit, pokud podle názoru Spolku prezentace porušuje právní předpisy, obsahuje násilí, pornografický materiál, nabádání k násilí, propagaci zakázaných nebo nebezpečných látek či činností, pomluvy, nebo jiný nevhodný obsah porušující hodnoty, principy a sposlání Spolku. Úplata za prezentaci je zahrnuta v ročním členském poplatku.

Společnost může členům nabídnout spolupráci při vytváření podcastů, videí či jiného multimediálního obsahu za účelem prezentace člena a Institutu digitálního vzdělávání a tranformace. Úplata za takové služby není zahrnuta v členském poplatku.

Členové jsou oprávněni zveřejnit skutečnost, že jsou členy Institutu digitálního vzdělávání a transformace a použít za tímto účelem logo Spolku. Jinak členům nevzniká právo používat logo Insitutu digitálního vzdělávání a transformace nebo jiné duševní vlastnictví Spolku.

VII.

Zrušení členství

V situaci, kdy člen projevuje nemorální, agresivní chování, porušuje zákony, stanovy spolku, neplní své povinnosti jako řádný člen, nebo se věnuje jiným neetickým aktivitám (včetně šíření pomluv o ostatních členech, spolku nebo jeho zaměstnancích, nebo nepoctivému jednání ve vztazích k obchodu), má Institut digitálního vzdělávání a transformace pravomoc rozhodnout o ukončení jeho členství bez vrácení členských poplatků. Členství končí s doručením písemného oznámení o odstoupení. To může být provedeno i prostřednictvím e-mailu.

VIII.

Odpovědnost

Spolek nezodpovídá a nezaručuje kvalitu služeb nebo produktů poskytovaných členy nebo účastníky akcí Institutu digitálního vzdělávání a transformace, a to ani uvnitř komunity či členské sítě Institutu, ani mimo ni. Přestože je ambicí Spolku vytvářet síť zahrnující pouze renomované instituce a firmy v rámci Institutu digitálního vzdělávání a transformace, rozhodnutí o navázání obchodních vztahů mezi jednotlivými subjekty zůstává na nich samotných.

IX.

Závěrečná ustanovení

Notifikace a akce vyžadující písemnou formu podle této smlouvy mohou být realizovány elektronicky. Tato smlouva podléhá právu České republiky, a veškeré spory související s touto smlouvou budou řešeny před českými soudy. V případě, že se kterékoli ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neefektivní nebo nevynutitelné, zavazují se strany nahradit takové ustanovení dohodou, jež co nejlépe reflektuje záměr a účel původního ustanovení.

Podmínky členství jsou platné od 1. prosince 2023.