Tyto internetové stránky www.idvt.cz (dále jen „Internetové stránky“) jsou majetkem společnosti Institute digitálního vzdělávání a transformace, z.s.., IČ: 19933673, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 78301 („Provozovatel“ nebo také jen „my“). Užívání Internetových stránek se vždy považuje za formu konkludentního souhlasu s aktuálním zněním těchto podmínek.

K Internetovým stránkám máte přístup a používáte je na vlastní nebezpečí, náklady a odpovědnost. Berete na vědomí, že Internetové stránky mohou být nedostupné v důsledku výpadků připojení k internetu nebo nezbytné údržby; z toho vám vůči provozovateli Internetových stránek nevznikají žádné nároky. Používáním Internetových stránek a využíváním našich služeb tímto udělujete Provozovateli právo vám bez předchozího oznámení zamezit v přístupu k Internetovým stránkám a právo bez předchozího oznámení pozastavit, změnit nebo deaktivovat váš profil nebo účet, pokud k tomu bude mít oprávněný důvod.

Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a za užívání svých uživatelských přihlašovacích údajů (přihlašovací jméno a heslo) a za jejich používání. Veškerá přihlášení na Internetové stránky pomocí vašich uživatelských přihlašovacích údajů a hesla budou považována za přihlášení vaší osobou, včetně veškerých úkonů a změn, které po takovém přihlášení budou na vašem účtu provedeny.

Internetové stránky a jejich obsah jsou chráněny právem duševního vlastnictví. Provozovatel je oprávněn kdykoli Internetové stránky rozšiřovat a upravovat a také jejich provoz ukončit, aniž by mu tím vznikla povinnost nahradit jakoukoli škodu, není-li v obchodních podmínkách Provozovatele výslovně uvedeno jinak.

Internetové stránky obsahují materiál, který je ve vlastnictví Provozovatele nebo jej Provozovatel užívá na základě licence. Tento materiál zahrnuje zejména design, rozložení, vzhled a grafiku a dále obsah jednotlivých přednášek, kurzů, programů a dalších vzdělávacích akcí. Kopírování obsahu Internetových stránek je možné pouze se souhlasem Provozovatele, jakékoliv kopírování či sdílení obsahu samotných vzdělávacích akcí Provozovatele se zakazuje a je upraveno v obchodních podmínkách Provozovatele. Pokud je na Internetových stránkách užita ochranná známka, která není ve vlastnictví Provozovatele a ani ji Provozovatel neužívá na základě licence, je to na Internetových stránkách vždy uvedeno.


Nastavení cookies můžete upravit zde