Blog stránek

Komukoliv v Internetu

V Institutu digitálního vzdělávání a transformace (IDVT) chápeme, že kvalitní vzdělávání v digitálních dovednostech je základem pro překonávání, společenských, sociálních a ekonomických výzev dnešní doby. Ačkoliv jsme neziskovka a  naše poslání je poskytovat zdroje a vzdělání všem, kdo má zájem, provoz našich kurzů, projektů a iniciativ vyžaduje pečlivé finanční plánování a podporu. Tento článek vám poskytne vhled do toho, jakým způsobem jsou naše kurzy financovány a proč jsou náklady na některé z nich 100% kryté z nadačního fondu nebo za dotované ceny.

Proč se za některé kurzy platí?

Financování našich aktivit a kurzů je komplexní proces, který zahrnuje různé zdroje příjmů. Naše snaha je učinit digitální vzdělávání co nejdostupnějším, avšak plné krytí nákladů spojených s provozem a rozvojem kurzů vyžaduje finanční účast účastníků. Přestože bychom preferovali nabízet všechny naše kurzy zdarma, účtujeme za ně poplatky, aby bylo možné zajistit jejich vysokou kvalitu a udržitelnost.

Náklady neziskovky IDVT:

Přestože působíme jako nezisková organizace, čelíme mnoha výdajům spojeným s organizací a provozem vzdělávacích programů, včetně platů pro naše lektory a nájemné za využívané prostory. Navíc neseme stálé náklady spojené s provozem – od mzdy našeho personálu, přes náklady na kancelářské prostory, až po licence na software a státní poplatky. V těchto aspektech se naše činnost nijak zásadně neliší od běžných podnikatelských subjektů; stejně jako ony, i my jsme povinni platit daně.

 

Struktura financování IDVT spočívá v různorodých zdrojích:

  1. Kurzovné tvoří základní část našich příjmů, avšak díky našemu modelu financování a podpoře od partnerů a dárců jsme schopni nabízet kurzy za výrazně nižší, dotované ceny. To umožňuje širšímu spektru účastníků přístup k našim vzdělávacím programům.
  2. Podpora od korporátních partnerů je dalším klíčovým pilířem našeho financování. Díky spolupráci s firmami, které sdílejí naši víru v důležitost digitálního vzdělávání, můžeme rozšiřovat naši nabídku kurzů a zároveň držet poplatky na minimu.
  3. Granty a dotace z veřejných zdrojů a nadací nám umožňují pokračovat v naší práci a zároveň inovovat a rozvíjet nové projekty. Tato podpora je nezbytná pro naši schopnost reagovat na měnící se potřeby společnosti v oblasti digitální gramotnosti.
  4. Individuální dárcovství a nadační fondy hrají rovněž důležitou roli. Tato forma podpory nám umožňuje poskytovat stipendia a finanční pomoc účastníkům (sociálně znevýhodněné skupiny), pro které by i dotovaná cena mohla být překážkou. Proto z nich hradíme 100% nákladů. Tyto příspěvky nám v Institutu digitálního vzdělávání a transformace (IDVT) umožňují pokračovat v naší práci, která zahrnuje šíření digitálních dovedností a znalostí, podporu diverzity v technologickém sektoru a rozvoj programů, které přispívají k řešení sociálních, ekonomických a společenských výzev současné digitální éry.
  5. Členství v IDVT členské příspěvky nám v Institutu digitálního vzdělávání a transformace (IDVT) umožňují pokračovat v naší práci, která zahrnuje šíření digitálních dovedností a znalostí, podporu diverzity v technologickém sektoru a rozvoj programů, které přispívají k řešení sociálních, ekonomických a společenských výzev současné digitální éry.

 

Otevřenost v našem působení:

I když jako nezisková organizace sdílíme některé rysy s komerčními společnostmi, lišíme se zásadně v přístupu k cenotvorbě, která není zaměřena na tvorbu zisku. Otevřené sdílení informací o 100% krytých nebo dotovaných cenách našich kurzů ilustruje, jak je naše činnost financována prostřednictvím různorodého modelu financování, přičemž užitek a úspěch nevyhodnocujeme podle finančního zisku, ale podle přínosu pro společnost.

Naším cílem je zajistit, aby bylo digitální vzdělávání dostupné pro co nejvíce lidí, a to i přes výzvy spojené s financováním. Díky podpoře našich partnerů, dárců a dobrovolníků můžeme pokračovat ve své misi a otevírat dveře k novým příležitostem pro jednotlivce a komunity. Je to společná práce na cestě k vytváření inkluzivnější, informovanější a digitálně gramotnější společnosti.

Jak můžete přiložit ruku k dílu?

Vaši podporu můžete projevit skrze individuální dary nebo vkladem do našeho Nadačního fondu, jenž nabízí finanční pomoc sociálně znevýhodněným skupinám (děti z dětských domovů, seniorům, samoživitelkám nebo lidem, kteří hledají nové uplatnění na trhu práce), kterým finanční situace neumožňuje zapojit se do našich kurzů. Tímto způsobem se můžete bezprostředně zapojit do našeho vzdělávacího poslání a pomoci nám zpřístupnit dotované kurzy a stipendia pro zvýšení digitální gramotnosti v naší společnosti.

Změněno: pátek, 1. března 2024, 22.00
 
Komukoliv v Internetu

V dnešním digitálním věku se svět kolem nás neustále vyvíjí a mění. Moderní technologie a internet otevírají nekonečné možnosti a přinášejí nové způsoby komunikace, zábavy a získávání informací. Pro mladší generace je digitální svět samozřejmostí, ale starší lidé se často potýkají s různými bariérami při přizpůsobování se digitálnímu věku.

Bariéry, se kterými se starší lidé potýkají při adaptaci na digitální věk
Pro starší generaci mohou být nové technologie a digitální prostředí překážkou. Někteří se cítí přehlceni množstvím informací a novými funkcemi. Ovládání moderních zařízení a aplikací může být pro ně zmatené a složité. Další bariérou je nedostatečná digitální gramotnost. Mnoho starších lidí nemá dostatečné znalosti a dovednosti pro používání technologií. Navíc se mnozí obávají o svou bezpečnost online a bojí se podvodů a kybernetických útoků.

Důležitost posilování postavení starších lidí v digitálním věku
Je důležité, aby starší lidé měli možnost plně se zapojit do digitálního věku a využívat jeho výhod. Digitální technologie mohou poskytnout starším lidem přístup k informacím, komunikaci s rodinou a přáteli, online nákupy a další možnosti, které jim usnadní každodenní život. Kromě toho mohou digitální dovednosti pomoci starším lidem udržet si svou nezávislost a pocit sounáležitosti s moderním světem. Posilování postavení starších lidí v digitálním věku je klíčové pro jejich kvalitu
života a celkové blaho.

Programy digitální gramotnosti pro starší lidi
Pro posílení postavení starších lidí v digitálním věku existují různé programy digitální gramotnosti. Tyto programy nabízejí školení a podporu pro starší lidi, aby získali potřebné dovednosti pro používání moderních technologií. Jsou zaměřeny na učení se základních dovedností, jako je ovládání počítače, používání internetu a sociálních sítí, zabezpečení online, práce s e-maily a další. Tyto programy jsou často organizovány neziskovými organizacemi, komunitními centry, knihovnami a dalšími institucemi.

Strategie pro překonání bariér a posílení starších lidí v digitálním věku
Existuje několik strategií, které mohou pomoci překonat bariéry a posílit postavení starších lidí v digitálním věku. První je zlepšení dostupnosti a přístupnosti technologií. Starším lidem by měly být poskytnuty jednoduše použitelné zařízení a aplikace, které jim umožní snadnou navigaci a používání. Dále je důležité zvýšit povědomí o digitálních dovednostech a výhodách, které digitální věk přináší. Informační kampaně a workshopy mohou pomoci informovat starší lidi o možnostech a motivovat je ke vstupu do digitálního světa.

Úspěšné příklady posilování starších lidí v digitálním věku
Existuje několik úspěšných příkladů, které ukazují, jak posilování starších lidí v digitálním věku může být úspěšné. Jedním z příkladů je projekt "Digitální křeslo", který poskytuje školení a podporu starším lidem v používání moderních technologií. Dalším příkladem je iniciativa "Mladí a starší spolu", která spojuje mladé lidi s technologickými znalostmi s staršími lidmi, kteří se chtějí naučit používat moderní zařízení. Tyto příklady ukazují, jak pomoc a podpora mohou překonat bariéry a umožnit starším lidem využívat digitální svět.

Role technologických společností při posilování starších lidí
Technologické společnosti mají důležitou roli při posilování starších lidí v digitálním věku. Jejich úkolem je vytvářet snadno použitelná zařízení a aplikace, které jsou přístupné pro všechny generace. Měly by také poskytovat školení a podporu pro starší lidi, aby se naučili používat jejich produkty. Technologické společnosti by měly také spolupracovat s neziskovými organizacemi a komunitními centry, aby zajistily, že jejich produkty jsou přístupné pro všechny a nevylučují starší generaci.

Vládní iniciativy pro posilování starších lidí v digitálním věku
Vlády hrají také důležitou roli při posilování starších lidí v digitálním věku. Měly by podporovat a financovat programy digitální gramotnosti pro starší lidi a zajistit, aby byly dostupné ve všech regionech. Vlády by měly také vytvářet politiky a regulace, které podporují digitální inkluzi starších lidí a zajišťují jejich ochranu online. Dále by měly podporovat výzkum a inovace v oblasti technologií pro starší lidi a vytvářet strategie pro jejich zapojení do digitálního věku.

Komunitní iniciativy a podpůrné sítě pro starší lidi v digitálním věku
Komunitní iniciativy a podpůrné sítě hrají klíčovou roli při posilování starších lidí v digitálním věku. Tyto iniciativy a sítě mohou nabízet školení, poradenství, podporu a sociální interakci pro starší lidi. Mnoho komunitních center a knihoven organizuje workshopy a kurzy digitální gramotnosti pro starší lidi. Existují také online platformy a fóra, které umožňují starším lidem sdílet své zkušenosti a podporovat se navzájem. Komunitní iniciativy a podpůrné sítě jsou klíčové pro posilování starších lidí a umožňují jim využívat digitální svět plně.

Závěr: přijetí digitálního věku a posílení starších lidí
V dnešním digitálním věku je důležité přijmout změny a posílit postavení starších lidí. Posilování starších lidí v digitálním věku je klíčové pro jejich kvalitu života a celkovou pohodu. Bariéry, kterým čelí, je možné překonat pomocí programů digitální gramotnosti, strategií a podpory ze strany technologických společností, vlád a komunitních iniciativ. Je čas přijmout digitální věk a umožnit starším lidem využívat jeho výhody a přínosy

Změněno: pátek, 19. ledna 2024, 16.48